Search results for "k'etwishit, k'etwishta'"

k'etwishit, k'etwishta' v shave (oneself) K'etwishit 'am lak'lak'i. She's shaving her armpit. K'etwishta' na' nim 'och'owo. I shaved my head.