Search results for "kayamwishit, kayamwishta'"

kayamwishit, kayamwishta' v yawn K'ayamwishit gaadu'. The cat yawned. P'ay' kayamwishta'. The child yawned.