Search results for "shepwash, shepwashi"

shepwash, shepwashi n design (e.g. for a basket, tattoo) Gay'sine' ta'an shepwashi weebinaw. He likes the tattoo on his arm.