Search results for "wal'ma', wal'ma'an"

wal'ma', wal'ma'an n lightning T'ulta' wal'ma' shawa'an. Lightning burned the black oak. Ta'ishta' na' wal'ma'an. I saw the lightning