Search results for "xayawshit, xayaawishta'"

xayawshit, xayaawishta' v wear (cf. put on oneself) Ha'an da' xayaawishxon' Joe? What is Joe wearing? Xayaawishta' 'am lisanyu'un gamiisha'an. He wore his blue shirt.