goyet, goyeta' v take care of Goyet 'am nopoopo. He took care of his father. Goyeta' na' nim 'en'shayi. I took care of my grandmother.