jiiwu', jiiwu'un n goat Xatit jiiwu' gayeeda'an. The goat ate cookies. Xet'amewen' noono' jiiwu'un. A man is dragging a goat. (sem. domains: 1.6.7 - Male and female animals, 6.3.1 - Domesticated animal, 6.3.1.3 - Goat.)