na'at, na'ata n sister (older sister) Na'at nim shawigta' hablik'ya 'otmobiila. My older sister bought a red car. Ta'ishta' na' min na'ata xo'ow. I saw my older sister at home.