Xoshoomo', Xoshoomo'on n Miwok (or Southerner) Tanta' Xoshoomo' mosow. The Miwoks went to the sweathouse. Ta'ishhil naa'an Xoshoomo'on 'amaa. We saw the Miwoks there.