huuya', huuya'an n caterpillar Balash'an' huuya' t'appashiw. The catterpillar crawled on the leaf. Xatta' Sandy huuya'an. Sandy ate huuya.