shek'eewa', shek'eewa'an n albino Shek'eewa' nim namix. My friend is albino. Yooyot 'am namxa shek'eewa'an. He called his albino friend.