yatit, yatta' v speak (cf. talk) Yatit 'ama' yokooch'i. He is speaking to the people. Yatta' na' leelilaych'i. I talked to a teacher.