budush, budusha n acorn (of black oak) Papyit xoch'ooyow budush. Black oak acorns scattered on the ground. Poyit na' budusha. I ground the black oak acorn.