huushe'ich' hoy'no'on, huushe'ch'i hoy'no'on n pilot (Lit: driver of plane) Hi' huushe'ich' hoy'no'on walpe' holoomun. This pilot always arrives early. Hewetmixta' 'ama' huushe'ch'i hoy'no'on. She walked with a pilot.