shek'eewat, shek'eewata' v white (to become) Shek'eewat paaxish. The spring turned white. Shek'eewata' 'ilk'aw gamiisha' nim. My shirt turned white in the water.