jiiwu’, jiiwu’un

jiiwu', jiiwu'un n goat Xatit jiiwu' gayeeda'an. The goat ate cookies. Xet'amewen' noono' jiiwu'un. A man is dragging a goat. (sem. domains: 1.6.7 - Male and female animals, 6.3.1 - Domesticated animal, 6.3.1.3 - Goat.)

boliiga’, boliiga’an

boliiga', boliiga'an n sheep Xata'an' boliiga' shokooya. The sheep are eating grass. Deylit na' boliiga'an. I guarded the sheep. (sem. domains: 6.3.1.2 - Sheep, 4.3.1.1 - Bad, immoral, 6.3.1 - Domesticated animal.)