Search results for "kasha'hiy, kasha'hiya"

kasha'hiy, kasha'hiya n fork Sasyinta' kasha'hiy'. The fork broke. Sasiyta' na' kasha'hiya. I broke the fork.