Search results for "wech'et, wech'eeta"

wech'et, wech'eeta n stick Ch'apeeyahil wech'et shee'aliw lagyiw. The stick got wet in the rain yesterday. Chishit na' wech'eeta nok'ochon. I cut the stick with a knife.