'ayax, ay'xa adj fast Lihimta' 'ayax weheeshit woloomiw. The fast mountain lion ran fast in the meadow. Shawigta' 'aman gawaayu'un 'ay'xa. They bought a fast horse.