t'uyut, t'uyta' v shoot T'uyut nan 'ilk'an. He's shooting me with water. T'uyta' ch'enbayin. He has shot a bird.