goyut, goyto' v mix Goyut na haliina'an; baana'an na' mi'in di'she'. I mixed the flour; then I'm going to make bread. Goyto' haliina'an, k'uyu'un, leeji'in. She mixed flour, sugar, milk.