p'onshuwsha'hiy', p'onshuwsha'hiya n gloves Bonoy' p'onshuwsha'hiy' t'apt'apnat tesech'iw. Two gloves knocked at the door. Ta'ishta' na' bonyo p'onshuwsha'hiya lameesaw. I saw two gloves on the table.