malwinit, malwinta' v forget Malwinit na' nim yaawe'en. I forgot my keys. Malwinta' p'ayee'i sabaadu'un 'amaamin. The kids forgot their shoes.