ch'iinalis, ch'iinalisa n twins (cf. coffee berry) Waxal'an' nim ch'iinalis. My twins are crying. Yooyot na' ch'iinalisa. I called the twins.