nahni'₁ adv maybe Nahni' na'ash na' k'eshnal xo'ow. Maybe I could go inside the house. Nahni' na' na'ash gosneenol gayiina'an. I could cook the chicken.