laasa'hiy', laasa'hiya n chopping place Mich k'oti' laasa'hiy'. The chopping place is very big. Di'she' 'aman laasa'hiya. They will build a chopping place.