huushe'ich', huushe'ch'i n driver Hulush'an' huushe'ich' 'otmobiilaw. The driver is sitting in the car. Yooyoto' taa noono' huushe'ch'i. That man called the driver.