xishwit, xishiwta' v scratch Xishwit 'ama' nan. She scratched me. Xishiwta' na' 'am naaway. I scratched her cheeks (in a fight).