toy'nimni 'op, toy'nimni 'oopo n moon (cf. sun, clock) Tishit toy'nimni 'op. The moon is coming out. Ta'ishta' k'oti'in toy'nimni 'oopo. He saw the big moon.