xowis, xowso n hail Mich k'oti' xowis. The hail is very big. Ta'shit na' xowso xoch'ooyow. I saw hail on the ground.