kapew'ne', kapew'ne'en adj brown Putmun' kapew'ne' mi'in. The coffee will boil soon. Shawgit kapew'ne'en gahoona. He bought a brown box.