doyut, doyto' v suck blood Doyut k'oolapi' nim paayax. The mosquito sucked my blood. Mejnit 'am doyut leeji'in. She really sucks the milk.