hama', hama'an n hammer Sasyinta' nim hama' hijma'. My cheap hammer broke. Shawighil na' hach'aami'in hama'an lagyiw. Yesterday I bought a new hammer.