k'uyuuk'at, k'uyuuk'ata' v sweet (to become) K'uyuuk'at hi' 'aabul'. This apple just became sweet. Meejinta' k'uyuuk'ata' sandiiya'. The watermelon became really sweet.