jul'jul'na', jul'jul'na'an n cricket Shil't'it jul'jul'na' 'ooch'iy' nan. A cricket jumped near me. Yawalta' gaadu' jul'jul'na'an. The cat chased the cricket.