yutut, yutta' v stretch Yutta' tuxach'. The rope stretched.