wilit, wilta' v say Simon wilit, Shilit'ga! Simon said, "Jump!" Kate wilta' noono' goosinmi hewetta'. Kate said, "The man walked slowly."