k'oti', k'oti'in adj big Hewethil denderow taa k'oti' noono' hoy'li. That big man walked quickly to the store. Ta'ishta' na' k'oti'in balbalya. I saw the big pounding rock.