seysit, seyesta' v embarrassed (to be) Seysit na'. I was embarrassed. Seyesta' na' lagyiw xu'nayni. I was embarrassed the day before yesterday.