ne'jat adj sleepy Ne'jat na'. I became sleepy. (sem. domains: 2.4.4 - Tired.)