shutguyun', shutguyna n liar K'eshinta' 'ama' shutguyun denderow. The liar entered the store. Ta'shit na' shutkuyna. I saw the liar.