k'o'omwulat, k'o'omwulata' v growl, 2 (for stomach) K'o'omwulat nim balik'. My stomach just growled. K'o'omwulata' 'am balik'. His stomach growled.