xaxay', xaxayi n mushroom, growing under oak trees K'eemixiyaw xaxay'. The mushrooms are under the white oak. Kiwshit na' xaxaayi keewishaw. I boiled the mushrooms in the pot.