k'amaanewishhiy', k'amaanewishhiya n towel (Lit: something to dry with) Xoch'ooyot k'amaanewishhiy'. The towel is dirty. Maaxit k'amaanewishhiya. He picked the towel.